Activiteit

Onderzoek waterbodemkwaliteit

Voorafgaand aan het baggeren is het belangrijk om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de waterbodem. De uitslag daarvan bepaalt namelijk hoe u de vrijgekomen baggerspecie mag verwerken. Adviesbureau De Aquanoom heeft ruime ervaring op het gebied van waterbodemonderzoek en geeft u graag advies.

Waterbodemkwaliteitsonderzoek

Baggerspecie moet voor aanvang van de baggerwerkzaamheden worden bemonsterd en geanalyseerd. Dit is vastgelegd in het Besluit Bodemkwaliteit, het BBK. Het waterbodemkwaliteitsonderzoek moet worden uitgevoerd volgens de NEN-517 en de NEN-5720.

In deze NEN bladen wordt beschreven hoe de monstervakken moeten worden ingedeeld en hoe de bemonstering moet plaatsvinden. De werkzaamheden mogen alleen door gecertificeerde medewerkers worden uitgevoerd. Na het bemonsteren van de waterbodem worden de baggerspeciemonsters door een gecertificeerd laboratorium geanalyseerd.

De analyseresultaten worden beoordeeld conform het Besluit bodemkwaliteit. Na het kwaliteitsonderzoek worden de resultaten getoetst op de toepassing in het oppervlaktewater, de verspreiding over aangrenzende percelen (msPAF-toets) en de toepassing op of in de bodem.

Generiek of gebiedsspecifiek beleid

Gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders kunnen ervoor kiezen om gebiedsspecifiek beleid vast te stellen. Dit houdt in dat zij normen kunnen vaststellen die strenger of soepeler zijn dan de landelijke (generieke) normen. Hierdoor is lokaal maatwerk mogelijk. Ook kunnen zij afwijkende (strengere) percentages aan toegestane bijmengingen met bodemvreemd materiaal stellen. Verder kan via gebiedsspecifiek beleid in een bodembeheernota worden aangegeven óf en onder welke voorwaarden bodemkwaliteitskaarten van andere (bijvoorbeeld aangrenzende) gemeenten als bewijsmiddel gelden voor het toepassen van grond.

Wanneer een lokale overheid geen gebiedsspecifiiek beleid maakt, geldt automatisch het generieke beleid. Het uitgangspunt van het generieke beleid is dat de kwaliteit moet aansluiten bij de functie en dat de lokale bodemkwaliteit niet mag verslechteren (dubbele toets). De landelijke (generieke) normen en toetsingsregels zoals opgenomen in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit zijn hier van toepassing.

Onze aanpak

Voorafgaand aan het baggeren is het belangrijk om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de waterbodem. Die bepaalt namelijk hoe u de vrijgekomen baggerspecie mag verwerken. De Aquanoom zorgt voor u voor een kwaliteitsonderzoek conform NEN-5717 en NEN-5720, de belangrijkste Nederlandse normen op dit gebied. Bovendien werken we conform het VKB-protocol 2003.

Een greep uit onze recente opdrachtgevers:

-Groenservice Zuid-Holland/Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg
-Gemeente Leidschendam-Voorburg
-Hoogheemraadschap Rijnland, onderzoek waterbodemkwaliteit zuiveringsplas Waddinxveen

Top