Meer grip op beheer oevers voor gemeente Zederik

Project Oevers

Meer grip op beheer oevers voor gemeente Zederik

De Aquanoom heeft in augustus 2016 opdracht gekregen van de gemeente Zederik voor het inventariseren (middels een bureaustudie) en inspecteren van ruim 40 kilometer oevers. Ook het opstellen van een meerjarige kostenbegroting en een oeverbeheerplan maakten onderdeel uit van dit project.

De werkzaamheden hadden tot doel om de gemeente meer inzicht te geven in het areaal te onderhouden oevers, de verschillende types oeverconstructie en de technische staat ervan. Op basis van de inventarisatie en inspectie hebben wij een inschatting gemaakt van de kosten voor onderhoud en/of vervanging van de oeverconstructies binnen een bepaald tijdvak.

In december 2016 heeft De Aquanoom een oeverbeheerplan opgeleverd waarin onder meer de beheervisie en het ambitieniveau voor onderhoud van het oeverareaal van de gemeente Zederik zijn geformuleerd en vastgelegd. Alle data die tijdens de werkzaamheden zijn gegenereerd, wordt door onze GIS-specialist digitaal ontsloten via Geoweb.

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

– Inventarisatie en inspectie oevers;
– Opstellen database MJP, kaarten maken, fotorapportage;
– Definitieve oplevering data en MJP ten behoeve van Geoweb;
– Opstellen oeverbeheerplan;
– Projectmanagement (planning, projectbewaking, voortgangsoverleg).

Looptijd:

Juni – oktober 2016Top