Voorbereiden baggerwerkzaamheden Zoeterwoude

Project waterbodems en baggeren

Voorbereiden baggerwerkzaamheden Zoeterwoude

Voor dit project begeleidt De Aquanoom het volledige baggerproces voor circa 10 kilometer watergang voor de jaren 2020 – 2021. Het betreft voornamelijk landelijk gebied in de omgeving van Weipoort in de gemeente Zoeterwoude. Dit is inclusief het contact en contractproces met perceeleigenaren. Het baggerproces bestaat voor dit project uit drie fasen: de onderzoeksfase, het opstellen van een bestek en de aanbestedingsfase.

Recent is door De Aquanoom voor deze gemeente een meerjarenplanning baggeren opgesteld. Voor een looptijd van 2020 tot 2030 zijn onder andere de jaarlijkse hoeveelheid te baggeren baggerspecie en kosten inzichtelijk gemaakt. Ook is er een geologische verdeling van het gebied gemaakt om zo tot jaarvakken te komen. Binnen drie weken na het opleveren van de planning kreeg de Aquanoom de opdracht om het baggerwerk voor 2020 – 2021 voor te bereiden. 

De gemeente Zoeterwoude is al heel wat jaren een vaste klant van De Aquanoom. Wij zijn trots op onze langdurige samenwerking met de gemeente Zoeterwoude. Als je echt klant gericht wil werken moet je de klant altijd extreem centraal stellen. Die aanpak wordt gewaardeerd.

Project Zoeterwoude (Website)

Opdrachtgever van het project:

Gemeente Zoeterwoude

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

– Inpeilen van watergangen
– Opmeten hoeveelheid baggerspecie dat verwijderd moet worden
– Besteksinventarisatie van de omgeving rondom de watergangen
– Kwalitatief waterbodemonderzoek
– Flora fauna onderzoek
– Begeleiding van het aanbestedingsproces
– Contact en contractproces met perceeleigenaren

Looptijd

Juli 2020 – maart 2021Top