Onderzoeken

Een hoge biodiversiteit is gewenst; een hoog aandeel exoten juist niet. Zij kunnen immers snel vermeerderen en schadelijk zijn voor inheemse soorten.

Onze aanpak

Klimaatadaptatie, circulariteit en duurzaamheid

Wij ondersteunen gemeenten naast het in kaart brengen en verbeteren van de biodiversiteit en waterkwaliteit ook met advies op het gebied van klimaatadaptatie (waterbergingsonderzoek en klimaatprogramma’s), circulariteit (adviezen circulair uitvoeren en beoordelen berekeningen Dubocalc) en duurzaamheid (emissievrij werken).

Waterbodemkwaliteitsonderzoek

De resultaten van een waterbodemonderzoek zijn nodig om te kunnen bepalen welke vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn en moeten vaak als bijlage bij een aanvraag of melding worden meegestuurd. Daarnaast kan op basis van de resultaten naderhand worden bepaald welke bestemmingen mogelijk zijn voor het materiaal dat vrijkomt. Hierbij zijn zowel de chemische, als fysische eigenschappen van belang. Dit type onderzoek is het verkennend waterbodemonderzoek, zoals beschreven in de NEN 5720. Naast het verkennend waterbodemonderzoek wordt tegelijkertijd visueel beoordeeld of watergangen asbestverdacht zijn.

PFAS in de waterbodem

PFAS is de groepsnaam voor diverse stoffen, waaronder PFOS en PFOA en vormen in toenemende mate een probleem voor het milieu. Deze geperfluoreerde verbindingen zijn toxische stoffen die veel zijn toegepast in consumentenproducten als textiel, tapijt, leer, papier en in industriële producten zoals verf en blusschuim. Tijdens de productie, het gebruik en in de afvalfase kwamen de stoffen op verschillende manieren in de bodem terecht. De stoffen zijn zeer persistent: de natuur breekt ze niet af. Door bio accumulatie kunnen de stoffen in de voedselketen terechtkomen. Het gebruik van PFAS-houdende substanties is daarom sinds 2011 verboden. PFAS verdachte gebieden bevinden zich nu met name rondom Dordrecht en in het Haarlemmermeer. Door de Omgevingsdienst Zuid-Holland worden voorlopig in elk geval de volgende gebieden aangehouden als zijnde verdacht op het mogelijk aantreffen van PFOA en PFOS in de waterbodem:

  • Zuid-Holland;
  • Noord-Holland;
  • Utrecht;
  • Noord-Brabant;
  • Zeeland;
  • Gelderland-West.

Over de gehalten die in deze regio’s verwacht kunnen worden bestaat nog onvoldoende informatie, evenals over de omvang van het gebied waar binnen verhoogde gehalten voorkomen.

Ecologisch onderzoek

Met een quickscan flora & fauna van De Aquanoom voorkomt u overtredingen op de wet natuurbescherming. We inventariseren vooraf welke beschermde soorten flora en fauna mogelijk voorkomen in het betreffende gebied door middel van een bureaustudie en veldbezoek. Vervolgens gaan we na of de geplande werkzaamheden schadelijk zijn voor beschermde soorten. In een helder en praktisch rapport geven wij advies over de te nemen maatregelen. Voor een uitgebreidere inventarisatie kunt u gebruik maken van het flora- en faunaonderzoek. Onze rapportages zijn zodanig opgesteld dat deze heel eenvoudig in een bestek zijn op te nemen. Duidelijk voor de opdrachtgever en duidelijk voor de aannemer.

Naast het uitvoeren van quickscans stellen wij ook ecologische werkprotocollen op, verzorgen wij de monitoring van natuurwaarde ontwikkeling en maken wij ontwerpen voor in de inrichting van oevers en waterbergingsgebieden.

Overige onderzoeken

Soms kan het nodig zijn nadere onderzoeken te doen, voordat gestart mag worden met het baggeren van watergangen:

  • Zo kunnen onderzoek naar niet gesprongen explosieven en archeologie soms worden verlangd, wanneer bijvoorbeeld een watergang wordt verdiept en de nieuwe bodem hierbij lager komt te liggen dan de oorspronkelijk leggerdiepte.
  • Wanneer tijdens één van de onderzoeken asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, kan het nodig zijn om te bepalen of er asbest in de baggerspecie aanwezig is. Dit kan voorkomen als er langs de watergang bouwwerken hebben gestaan die voorzien waren van asbest bouwmaterialen of als asbest is gebruikt als oeverbeschermingsmateriaal.
Arno Mosterd

Teamleider water, ecologie en klimaat

Arno Mosterd

010 - 249 2475

arnomosterd@deaquanoom.nl