Klimaatadaptatie

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Ook in Nederland ondervinden we klimaatveranderingen: temperaturen stijgen en er is meer kans op een extreme regenbui, een hittegolf en op langere droge periodes. Door droogte daalt de bodem (op sommige plekken) in Nederland. Bovendien stijgt de zeespiegel en er is meer kans op overstromingen. Kortom, Nederland moet zich voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat en de omgeving hierop aanpassen; dit heet klimaatadaptatie. Klimaatverandering heeft immers grote gevolgen voor de gezondheid, de leefbaarheid en de economie.

Expertise Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie voorkomt klimaatschade

De Nederlandse overheid heeft laten berekenen dat niets doen betekent dat er tot 2050 tussen de € 77,5 en € 173,6 miljard aan klimaatschade kan ontstaan. Klimaatadaptatie is dan ook hard nodig. Hierbij kan worden gedacht aan het verstevigen van dijken, het verbreden van rivieren en meer groen aanbrengen in verstedelijkt gebied, maar ook inwoners kunnen hun steentje bijdragen door huis en tuin klimaatbestendig te maken. Overheden kunnen een bijdrage krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen via de Impulsregeling klimaatadaptatie. Bovendien geeft de werkwijze ‘Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland’ gemeenten en andere initiatiefnemers inzicht in hoe de natuur kan worden ingezet bij klimaatadaptatie. In deze werkwijze wordt klimaatadaptatie met natuur gecombineerd met andere ruimtelijke opgaves, zoals toekomstbestendige landbouw en ruimte voor sport en recreatie.

Klimaatadaptatie maakt Nederland groener

Het voordeel van de maatregelen van klimaatadaptatie is dat Nederland groener en leefbaarder wordt. Vooral de aanleg van natuurvriendelijke oevers draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast, maar ook aan de biodiversiteit. Goede natuurvriendelijke oevers zijn natuurparels in de stad. Door warmere zomers en zachtere winters kunnen mensen elkaar meer buiten ontmoeten en ook meer genieten van de natuur in hun eigen omgeving.

Deltaprogramma en Nationale Klimaatadaptatiestrategie beschermen Nederland

Om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering is een nationale aanpak nodig. Het nationaal deltaprogramma helpt Nederland klimaatbestendig te maken. Het programma neemt maatregelen tegen overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en maakt de inrichting van Nederland klimaatbestendig. Bijvoorbeeld door dijken te versterken, de watervoorraad in het IJsselmeer te vergroten en door wadi’s en natuurvriendelijke oevers in wijken aan te leggen tegen wateroverlast bij extreme regenbuien.

Ook Nederlandse gemeenten ervaren steeds vaker de invloed van de veranderingen in ons klimaat op de waterhuishouding. Bent u hier al voldoende op voorbereid? De Aquanoom kan u hierbij helpen. Met onze kennis en ervaring op het gebied van waterbeheer in de openbare ruimte, zoeken we samen met u naar slimme en praktische oplossingen voor uw klimaatvraagstukken. Zo helpen we u om een klimaatadaptieve gemeente te worden.

Deltaprogramma en Nationale Klimaatadaptatiestrategie beschermen Nederland

Om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering is een nationale aanpak nodig. Het nationaal Deltaprogramma helpt Nederland klimaatbestendig te maken. Het programma neemt maatregelen tegen overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en maakt de inrichting van Nederland klimaatbestendig. Bijvoorbeeld door dijken te versterken, de watervoorraad in het IJsselmeer te vergroten en door wadi’s en natuurvriendelijke oevers in wijken aan te leggen tegen wateroverlast bij extreme regenbuien.

Ook Nederlandse gemeenten ervaren steeds vaker de invloed van de veranderingen in ons klimaat op de waterhuishouding. Bent u hier al voldoende op voorbereid? De Aquanoom kan u hierbij helpen. Met onze kennis en ervaring op het gebied van waterbeheer in de openbare ruimte zoeken we samen met u naar slimme en praktische oplossingen voor uw klimaatvraagstukken. Zo helpen we u om een klimaatadaptieve gemeente te worden.

Activiteiten

Een greep uit de ecologische werkzaamheden die we voor u kunnen verzorgen.

  • Water- en klimaatadaptatie

    Programma Water- en klimaatadaptatie

    De aarde warmt op en het klimaat verandert. Nederland moet zich voorbereiden op de risico’s en de omgeving hierop aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie.

  • Klei in veen

    Terugdringen broeikasgas door middel van klei in veen

    Veenweidegebieden stoten 4% van de totale emissie in Nederland uit en vormen daarmee een belangrijke schakel in de oplossing van het broeikasgasprobleem.