Heeft u een ecologisch vraagstuk?

Wij staan voor u klaar! Een goede ecologische voorbereiding of begeleiding voorkomt dat beschermde flora en fauna onnodig worden verstoord of gedood én u voldoet aan de zorgplicht conform de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming). Door samen met u de vraag te doorgronden, zijn wij in staat ecologische vraagstukken om te zetten in laagdrempelige acties.

Expertise Ecologie

Ecologie wordt steeds belangrijker

Ecologie wordt (gelukkig) een steeds belangrijker onderwerp bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, dus ook bij het beheer en onderhoud van oppervlaktewater. Voor het oplossen van ecologische- en biodiversiteitsvraagstukken bent u bij ons aan het juiste adres! Onze gedreven aquatische ecologen hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van ecologie en biodiversiteit.

Wij voeren diverse onderzoeken uit; van waterkwaliteit en mogelijkheden voor de ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers tot de staat van de biodiversiteit in een gebied. Daarnaast voorzien wij met onze pragmatische instelling van passend advies op maat. Zo vinden wij het niet alleen belangrijk dat de natuur de kans krijgt om zich te ontwikkelen, maar denken wij ook graag mee over de mogelijkheden die er binnen de wet zijn om te blijven ontwikkelen, zodat dat projecten – zoals de ontwikkeling en aanleg van nieuwbouwwijken, wegaanleg of reconstructie – kunnen blijven doorgaan. Wij helpen bij het opstellen van werkprotocollen en het begeleiden van de uitvoering van de werkzaamheden. Kortom, geen vraagstuk is ons te gek!

Waterkwaliteitstoets

De waterkwaliteit van de grote oppervlaktewateren in Nederland is de afgelopen jaren verbeterd; de kleinere wateren (in totaal een veel groter oppervlak) is er echter niet veel beter op geworden. Om de waterkwaliteit van deze overige wateren tegen geringe kosten in kaart te kunnen brengen, hebben wij de Waterkwaliteitstoets (WKT) ontwikkeld. Door middel van een laagdrempelige soorteninventarisatie wordt in gemeentelijk water aanwezige flora en fauna onderzocht, waarbij wordt gekeken naar de watervegetatie, macrofauna en vis én fysisch-chemische parameters worden bemonsterd. De verkregen data wordt beoordeeld conform de Waterkwaliteitstoets. De toetsresultaten (Ecologische Kwaliteitsratio’s (EKR-score)) geven niet alleen inzicht in de waterkwaliteit, maar brengen ook in kaart hoe deze zich verhoudt tot de eisen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). In 2027 moeten de wateren die in de KRW zijn aangewezen als waterlichamen immers voldoen aan de door Europa vastgestelde eisen.

Door de Omgevingswet zijn beheerders van overige wateren per 1 januari 2024 verplicht te voorkomen dat overig water de waterkwaliteit van de waterlichamen verslechtert. Dit betekent dat zij moeten vaststellen wat de waterkwaliteit van hun oppervlaktewater is. Onze Waterkwaliteitstoets is hiervoor een zeer geschikt instrument. Bovendien geeft de toets niet alleen inzicht in de kwaliteit van het water, maar geeft het aan de hand van de ecologische sleutelfactoren (ESF), zoals beschreven door de Stowa, direct inzicht in welke maatregelen kunnen worden genomen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Waterkwaliteitstoets

De waterkwaliteit van de grote oppervlaktewateren in Nederland is de afgelopen jaren verbeterd; de kleinere wateren (in totaal een veel groter oppervlak) is er echter niet veel beter op geworden. Om de waterkwaliteit van deze overige wateren tegen geringe kosten in kaart te kunnen brengen, hebben wij de Waterkwaliteitstoets (WKT) ontwikkeld. Door middel van een laagdrempelige soorteninventarisatie wordt in gemeentelijk water aanwezige flora en fauna onderzocht, waarbij wordt gekeken naar de watervegetatie, macrofauna en vis én fysisch-chemische parameters worden bemonsterd. De verkregen data wordt beoordeeld conform de Waterkwaliteitstoets. De toetsresultaten (Ecologische Kwaliteitsratio’s (EKR-score)) geven niet alleen inzicht in de waterkwaliteit, maar brengen ook in kaart hoe deze zich verhoudt tot de eisen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). In 2027 moeten de wateren die in de KRW zijn aangewezen als waterlichamen immers voldoen aan de door Europa vastgestelde eisen.

Door de Omgevingswet zijn beheerders van overige wateren per 1 januari 2024 verplicht te voorkomen dat overig water de waterkwaliteit van de waterlichamen verslechtert. Dit betekent dat zij moeten vaststellen wat de waterkwaliteit van hun oppervlaktewater is. Onze Waterkwaliteitstoets is hiervoor een zeer geschikt instrument. Bovendien geeft de toets niet alleen inzicht in de kwaliteit van het water, maar geeft het aan de hand van de ecologische sleutelfactoren (ESF), zoals beschreven door de Stowa, direct inzicht in welke maatregelen kunnen worden genomen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Activiteiten

Een greep uit de ecologische werkzaamheden die we voor u kunnen verzorgen.

 • Waterkwaliteitstoets

  Waterkwaliteitstoets

  Een laagdrempelige flora en fauna soorteninventarisatie in gemeentelijk water en bemonstering van fysisch-chemische parameters tegen geringe kosten.

 • Ontwerpen & monitoren natuurvriendelijke oevers en bergingsgebieden

  Natuurvriendelijke oevers en bergingsgebieden

  Een NVO vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarbij techniek, beheer en ecologie hand in hand moeten gaan en met elkaar samenwerken.

 • Exoten

  Exoten

  Een hoge biodiversiteit is gewenst; een hoog aandeel exoten juist niet. Exoten, ook wel uitheemse soorten genoemd, kunnen zich snel vermeerderen en schadelijk zijn voor inheemse soorten. Onze aanpak Exotenbeheer begint in de basis bij het opstellen van een goed ...

 • Monitoring

  Monitoring

  Waterkwaliteitsmonitoring geeft inzicht in het ecologisch functioneren van het oppervlaktewater en welke processen daarop van invloed zijn.

 • Flora- en faunaonderzoek

  Flora- en faunaonderzoek

  Flora- en faunaonderzoek vindt voor onderhouds- of bouwwerkzaamheden plaats en geeft inzicht in de aanwezige beschermde flora en fauna op de projectlocatie.

 • Ecologisch werkprotocol

  Ecologisch werkprotocol

  Richtlijnen die beschrijven hoe om te gaan met beschermde soorten flora en fauna bij de uitvoering van (onderhouds)werkzaamheden.