Activiteit

Ecologisch werkprotocol

Een ecologisch werkprotocol beschrijft hoe een uitvoerder van onderhoudswerkzaamheden het beste rekening kan houden met beschermde soorten flora en fauna. Hierdoor worden negatieve effecten op beschermde planten- en diersoorten én overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (voormalig Flora en faunawet) voorkomen. Adviesbureau De Aquanoom kunt u inschakelen om een ecologisch werkprotocol voor u op te laten stellen.

werkprotocol1
werkprotocol2

Onze aanpak

Een ecologisch werkprotocol bevat – zoals het woord al zegt – een protocol met daarin de regels waaraan een aannemer zich moet houden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Het ecologisch werkprotocol vloeit voort uit de quickscan flora & fauna, waarin staat welke beschermde soorten flora en fauna mogelijk in het plangebied aanwezig zijn. Het protocol beschrijft naast de uitgangspunten, het plangebied en de werkzaamheden ook de communicatielijnen en uiteraard de te volgen regels. De regels kunnen bijvoorbeeld voorschrijven dat geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd tijdens het broedseizoen van vogels. Onder ecologische begeleiding is meer mogelijk. Wij zoeken naar een optimale balans om zowel de natuur te behouden als mee te denken in het belang van de aannemer.

Joris over ecologische werkprotocollen:

“Wat we zien is dat de bewustwording rond de bescherming van flora en fauna bij de uitvoering van werkzaamheden sterk groeit. Waar vroeger nogal eens weerstand ontstond, zien mensen het meer en meer als een logisch onderdeel van het werk. En door al vroeg rekening te houden met de praktische uitvoerbaarheid van ecologische maatregelen – zoals wij dat doen in de quickscan – kost het ook weinig extra moeite om de maatregelen goed uit te voeren.”
Top