Activiteit

Ecologisch werkprotocol

Een ecologisch werkprotocol beschrijft hoe een uitvoerder van onderhoudswerkzaamheden (aannemer) rekening moet houden met beschermde soorten flora en fauna.Hierdoor worden negatieve effecten op beschermde planten- en diersoorten én overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet voorkomen. Adviesbureau De Aquanoom kunt u inschakelen om een ecologisch werkprotocol voor u op te stellen.

werkprotocol1
werkprotocol2

Onze aanpak

Een ecologisch protocol bevat – zoals het woord al zegt – regels waaraan een aannemer zich moet houden tijd het uitvoeren van werkzaamheden. Het ecologisch protocol vloeit voort uit de quickscan flora & fauna waarin staat welke beschermde soorten flora en fauna mogelijk in het plangebied aanwezig zijn. Het protocol beschrijft de uitgangspunten, het plangebied en de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, de communicatielijnen en uiteraard de te volgen regels. De regels kunnen bijvoorbeeld voorschrijven dat geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd tijdens het broedseizoen van vogels of dat overwinterende amfibieën in de baggerspecie, voor zover mogelijk, moeten worden teruggezet in de watergang.

Joris over ecologische werkprotocollen:

“Wat we zien is dat de bewustwording rond de bescherming van flora en fauna bij de uitvoering van werkzaamheden sterk groeit. Waar vroeger nogal eens weerstand ontstond, zien mensen het meer en meer als een logisch onderdeel van het werk. En door al vroeg rekening te houden met de praktische uitvoerbaarheid van ecologische maatregelen – zoals wij dat doen in de quickscan – kost het ook weinig extra moeite om de maatregelen goed uit te voeren.”
Top