Activiteit

Ontwerpen & monitoren natuurvriendelijke oevers en bergingsgebieden

Zoekt u naar een professionele partner die u assisteert bij het ontwerp en de aanleg van natuurvriendelijke oevers of bergingsgebieden binnen uw beheergebied? De ecologische expert van adviesbureau De Aquanoom kan u adviseren over de mogelijkheden en de te nemen maatregelen.

Onze aanpak:

Veel gemeentes en waterschappen zijn de afgelopen decennia vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) gestart met het ontwerpen en aanleggen van natuurvriendelijke oevers en bergingsgebieden. Daarbij is meer en meer aandacht voor de ecologische doelstellingen en met name het verbeteren van de biodiversiteit en ecologische dynamiek in het gebied. Als dit evenwicht verstoord raakt, gaat de natuurwaarde en daarmee de natuurbeleving in snel tempo achteruit. Bij het ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers of bergingsgebieden wordt daarom steeds vaker – en eerder – een beroep gedaan op de ecologische kennis van adviesbureau De Aquanoom. Onze ecologen adviseren over de ecologische doelstellingen en hoe die te realiseren. We denken mee met beheerders en uitvoerders en werken samen aan een optimaal resultaat.

Marco over natuurvriendelijke oevers en bergingsgebieden:

“Een natuurvriendelijke oever vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Techniek, beheer en ecologie moeten hand in hand gaan en met elkaar samenwerken. Alleen dan bereik je een optimaal resultaat voor alle partijen.”
Top