Activiteit

Onderzoeken

Klimaatadaptatie, circulariteit en duurzaamheid

De Aquanoom werkt aan water, de doelen die we voor water als maatschappij voor ogen hebben zijn echter niet statisch. Waar het houden van droge voeten in het verleden de primaire doelstelling was stellen we tegenwoordig veel meer doelen aan water.

Als organisatie omarmen we deze bredere focus en kunnen we u hierin ook adviseren. Onze ecologen ondersteunen gemeenten met onderzoeken naar het in kaart brengen en verbeteren van de biodiversiteit en waterkwaliteit. We bieden ook adviesdiensten en ondersteuning aan op het gebied van klimaatadaptatie (waterbergingsonderzoek en klimaatprogramma’s), circulariteit (adviezen circulair uitvoeren en beoordelen berekeningen Dubocalc) en duurzaamheid (emissievrij werken).

Als organisatie zijn we goed op de hoogte van deze onderwerpen, evenals hoe invulling te geven aan deze onderwerpen binnen de kaders van het huidig wettelijk stelsel en het stelsel van de Omgevingswet.

Meer weten

Wilt u meer weten over de noodzaak van dit soort onderzoeken bel dan met onze expert en vraag naar Ronald Berk, 010-2492475 of mail rondald.berk@deaquanoom.nl

Waterbodemkwaliteitsonderzoek

De informatie is nodig om te kunnen bepalen welke vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn. De resultaten van een waterbodemonderzoek moeten vaak als bijlage bij een aanvraag of melding worden meegestuurd. Ook om naderhand te bepalen welke bestemmingen mogelijk zijn voor het materiaal dat vrijkomt. Hierbij zijn zowel de chemische als fysische eigenschappen van belang.

Dit type onderzoek is het verkennend waterbodemonderzoek zoals beschreven in de NEN 5720. Naast het verkennend waterbodemonderzoek wordt tegelijkertijd visueel beoordeeld of watergangen asbestverdacht zijn.

Waterbodemkwaliteit vaststellen

Heeft u baggerwerkzaamheden gepland en u zoekt een deskundig bureau om de waterbodemkwaliteit vast te stellen, bel dan met onze expert Ronald Berk, 010 249 2475 of mail Ronald.berk@deaquanoom.nl

PFAS in de waterbodem

PFAS is de groepsnaam voor diverse stoffen waaronder PFOS en PFOA. Sinds 2012 is er veel aandacht voor PFAS. Deze vormen  in toenemende mate een probleem voor het milieu. Deze geperfluoreerde verbindingen zijn toxische stoffen die veel zijn toegepast in consumentenproducten als textiel, tapijt, leer, papier en in industriële producten zoals verf en blusschuim. Tijdens de productie, het gebruik en in de afvalfase kwamen de stoffen op verschillende manieren in de bodem terecht. De stoffen zijn zeer persistent: de natuur breekt ze niet af. Door bio accumulatie kunnen de stoffen in de voedselketen terechtkomen. Het gebruik van PFAS-houdende substanties is daarom sinds 2011 verboden. PFAS verdachte gebieden bevinden zich nu met name rondom Dordrecht en in het Haarlemmermeer. Door de Omgevingsdienst Zuid-Holland worden voorlopig in elk geval de volgende gebieden aangehouden als zijnde verdacht op het mogelijk aantreffen van PFOA en PFOS in de waterbodem:

  • Zuid-Holland;
  • Noord-Holland;
  • Utrecht;
  • Noord-Brabant;
  • Zeeland;
  • Gelderland-West

Over de gehalten die in deze regio’s verwacht kunnen worden bestaat nog onvoldoende informatie, evenals over de omvang van het gebied waar binnen verhoogde gehalten voorkomen.

PFAS controle

Heeft u baggerwerkzaamheden gepland maar weet u niet of uw beheergebied PFAS verdacht is, of u weet niet hoe u met deze nieuwe verontreiniging om moet gaan, bel dan met onze deskundige Arno Mosterd, 06 – 24754799 of mail arno.mosterd@deaquanoom.nl

Ecologisch onderzoek

Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte krijg je al snel te maken met ecologie. Om er voor te zorgen dat deze ecologie niet leidt onder de onderhoudswerkzaamheden is er de wet natuurbescherming.

Met een quickscan flora & fauna van De Aquanoom voorkomt u overtredingen op de wet natuurbescherming. We inventariseren vooraf welke beschermde soorten flora en fauna mogelijk voorkomen in het betreffende gebied door middel van een bureaustudie en veldbezoek. Vervolgens gaan we na of de geplande werkzaamheden schadelijk zijn voor beschermde soorten. In een helder en praktisch rapport geven wij advies over de te nemen maatregelen. Voor een uitgebreidere inventarisatie kunt u ook gebruik maken van het flora- en faunaonderzoek. Onze rapportages zijn zodanig opgesteld dat deze heel eenvoudig in een bestek zijn op te nemen. Duidelijk voor de opdrachtgever en duidelijk voor de aannemer.

Naast het uitvoeren van quickscans stellen wij ook ecologische werkprotocollen op, verzorgen wij de monitoring van natuurwaarde ontwikkeling en maken wij ontwerpen voor in de inrichting van oevers en waterbergingsgebieden.

Heeft u een ecologisch vraagstuk?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening rond ecologische vraagstukken? Bel dan met Joris van de Ven, 010 249 2475 of mail joris.van.de.ven@deaquanoom.nl

Overige onderzoeken

Soms kan het nodig zijn dat er nadere onderzoeken gedaan worden voordat er gestart mag worden met het baggeren van watergangen. Onderzoek naar niet gesprongen explosieve en archeologie kunnen soms verlangt worden, bijvoorbeeld wanneer een watergang wordt verdiept waarbij de nieuwe bodem lager komt te liggen dan de oorspronkelijk leggerdiepte. Wanneer tijdens een van de onderzoeken asbest verdacht materiaal wordt aangetroffen kan het ook nodig zijn om te bepalen of er asbest in de baggerspecie aanwezig is. Dit kan voorkomen als er langs de watergang bouwwerken hebben gestaan die voorzien waren van asbest bouwmaterialen of als asbest is gebruikt als oeverbeschermingsmateriaal.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de noodzaak van dit soort onderzoeken bel dan met onze expert en vraag naar Ronald Berk, 010-2492475 of mail rondald.berk@deaquanoom.nl

Top