Activiteit

Opstellen Baggerbeheerplan

Als beheerder bent u verantwoordelijk voor het op orde houden van de openbare ruimte. In uw geval bent u verantwoordelijk voor het oppervlaktewater en moet u dus regelmatig baggerwerkzaamheden laten uitvoeren. Inzicht in de planning en de kosten zijn hierbij van groot belang. Een goed baggerbeheerplan kan u hierbij van dienst zijn. De Aquanoom heeft meer dan 20 jaar ervaring met het opstellen van baggerbeheerplannen.

Onze aanpak

 

Meten

Na het vaststellen van het areaal te beheren watergangen en duikers voeren wij een ‘middenmeting’ uit. Hierbij wordt de gemiddelde waterdiepte per watergang vastgesteld, de zogenaamde nulmeting.

Er kan gekozen worden voor het meten van de waterdiepte of ook het meten van de vaste bodem. In beide gevallen meten wij de diepte altijd ten opzichte van NAP, zodat er nooit twijfel kan ontstaan over de meetresultaten. Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring met alle aspecten van het baggerwerk en weten dus als geen ander waar en hoe je moet meten om het beste resultaat te krijgen. Immers meten is weten, maar je moet ook weten hoe en wat je moet meten!

Wij zullen u altijd adviseren om, als dat nog niet eerder is gedaan, ook de duikers die de watergangen met elkaar verbinden tijdens de middenmeting mee te nemen in de inventarisatie. Duikers vormen een belangrijke schakel in het watersysteem en dus het vlot afvoeren van overtollig water tijdens een fikse regenbui. Diameter, ligging ten opzichte van het waterpeil en de vullingsgraad zijn zomaar een paar van de zaken die wij tijdens een inventarisatie vastleggen.

Meerjarenonderhoudsplanning, MJOP

Deze diepte vergelijken wij met de vereiste leggerdiepte van het waterschap. Hieruit zal blijken dat sommige watergangen nog diep genoeg zijn, maar dat anderen niet meer voldoen aan de eis van het waterschap. Bovendien neemt de hoeveelheid baggerspecie jaarlijks toe, dit noemen we aanwas. Aanwas wordt onder andere veroorzaakt door het afsterven van waterplanten en bladval van bomen. De jaarlijks aanwas kan er dus toe leiden dat watergangen die nu nog diep genoeg zijn over een aantal jaar gebaggerd moeten worden. De gegevens die wij met de middenmeting verzamelen stelt ons in staat een nauwkeurige planning te maken van de te baggeren watergangen voor de komende planperiode. Hoe de uiteindelijke planning er uit ziet stellen wij samen met u vast. Er zijn immers verschillende factoren die van invloed zijn op een planning. Gedacht kan worden aan een gebiedsgerichte aanpak, meeliften met grootschalige stadsvernieuwing, meeliften met de baggerplanning van het waterschap of baggeren op basis van noodzaak.

Baggerbeheerplan

Het baggerbeheerplan vormt de tekstuele ondersteuning van de MJOP. Hierin nemen wij ten minste het wettelijk kader op, ambities van uw organisatie, een evaluatie voor het afgelopen baggerbeheerplan en een financiële onderbouwing. Uiteraard stemming wij voor aanvang met u af welke zaken in het beheerplan nog meer aan de orden moeten komen. Hierbij kan gedacht worden aan aspecten zoals: vaarroute beheer (vaak een afwijkende diepte ten opzichte van de legger), zwemwaterbeheer, verwerkingswijze van baggerspecie, klimaatdoelstellingen en ecologisch beheer. Wilt u de komende 10 jaar zorgeloos uw baggerwerk uitvoeren? Bel dan De Aquanoom en vraag dan naar de mogelijkheden die De Aquanoom u kan bieden en bel Arno Mosterd, 06-24754799, of mail arno.mosterd@deaquanoom.nl

Naast baggerbeheerplannen hebben wij ook veel ervaring op het gebied van:

 

  • Integraal waterbeheerplan
  • Kunstwerkenbeheerplan
  • Beschoeide oeverbeheerplan
  • Natuur vriendelijke oeverbeheerplan
  • Visbeheerplan
  • Duikerbeheerplan
Top