Joris over ecologie

Joris van de Ven

Ecologische monitoring kent een berg aan kansen en mogelijkheden. Monitoring wordt gedaan om (verandering in) natuurwaarden en biodiversiteit in beeld te brengen. Bram verteld je wat het belang is van biodiversiteit. Om hierop in te spelen, kunnen er nieuwe maatregelen getroffen worden zoals een nieuw maaibeheer, baggerbeheer of de herinrichting van een gebied. Om de effecten van deze maatregelen in beeld te brengen, is monitoring van beleid, flora, fauna en beheer noodzakelijk. Ik heb kennis/kunde in monitoringstechnieken, data-analyse en kan de keuze maken welke parameters onderzocht moeten worden en welke parameters en soorten een indicatie geven over het effect van de getroffen maatregelen.

Naast monitoring van biodiversiteit, kunnen ook juridische factoren een rol spelen. In dit geval betreft het verplicht onderzoek in het kader van de natuurwetgeving. Als een aannemer, gemeente of waterschap voornemens is om werkzaamheden uit te voeren, is hij/zij verplicht een ecologische quickscan uit te voeren om te bepalen of er mogelijk (beschermde) natuurwaarden verloren gaan door de werkzaamheden. Als dit het geval is, worden vervolgstappen ondernomen zoals nader soortgericht onderzoek, het schrijven van activiteitenplannen of ecologisch werkprotocollen en het begeleiden/monitoren van de te nemen maatregelen. De Aquanoom heeft de kennis en kunde in huis om dergelijke onderzoeken uit te voeren, en een concreet advies hierover te geven.

Activiteiten:

Aquatische ecologie

Terrestrische ecologie

Monitoring

Quickscan flora en fauna

Projectmanagement

Joris van de Ven

ECOLOOG
Top