Jorrit over Ecologie

Jorrit Mies

Momenteel werk ik als projectcoördinator aan diverse projecten waarbij oppervlaktewaterbeheer en ecologie centraal staan. Niet zelden gaan deze projecten hand in hand. De grootste uitdaging binnen deze projecten is zowel denken als doen vanuit verschillende standpunten. 

Waterbeheerders en ecologen worstelen veelal met vragen op een abstract niveau. Terwijl uitvoerende partijen juist behoefte hebben aan concrete en praktische adviezen. Bij De Aquanoom zijn wij hier allen op ingespeeld en streven zo naar de optimale balans.

Vanuit mijn persoonlijke interesse heb ik de meeste affiniteit met het onderwaterleven. Met name vissen, maar rivierkreeften en watervegetatie trekken mijn aandacht. Vanzelfsprekend hebben alle soortgroepen een onderlinge relatie en een verband tot het gehele systeem. Het begrijpen en doorgronden van de werking van aquatische ecosystemen vergt veel kennis en ervaring. Kennis op het gebied van zowel biologische, natuurkundige en scheikundige aspecten is van belang. Terwijl het doorgronden veelal praktisch van aard is. Door daadwerkelijk fysiek met de aquatische omgeving aan de slag te gaan doe je meeste kennis op.

De mooiste projecten zijn voor mij projecten waarbij waterbeheerders “delen” van hun areaal beschikbaar stellen voor praktijkproeven. Praktijkproeven waarbij op een verantwoorde manier wordt geëxperimenteerd met de omgeving leiden naar mijn idee tot de meest concrete antwoorden op waterkwaliteitsvraagstukken op te lossen. 

Door middel van soortmonitoring, het inrichten van meetnetten (fysisch chemische waterkwaliteitsmetingen) en het leggen van verbanden spelen wij in op huidig beleid. Denk hierbij aan vraagstukken die voortkomen uit de Kaderrichtlijn Water. Maar ook op het gebied van exotenbeheer voel ik me betrokken.

Activiteiten:

Aquatische ecologie

Projectmanagement

Baggeren & oevers

Jorrit Mies

ECOLOOG
Top