Meerjarenplanning opstellen baggeren gemeente Zoeterwoude

Project Beleids- en beheerplannen

Meerjarenplanning opstellen baggeren gemeente Zoeterwoude

Voor dit project wilde de gemeente Zoeterwoude een meerjarenplanning voor de baggerwerkzaamheden. De Aquanoom kreeg hierbij de opdracht om alle watergangen in te meten. Deze meting wordt vergeleken met de leggereisen van het waterschap. Dit bepaalt enerzijds de planning en anderzijds de hoeveelheid baggerspecie die per jaar gebaggerd moet worden.

De gemeente Zoeterwoude levert een kaart aan met het areaal watergangen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De taak voor De Aquanoom is om vervolgens alle gegevens omtrent baggeren te verzamelen en duidelijk in kaart te brengen. Wanneer dit is afgerond ontstaat er een gedetailleerd overzicht van de kosten van alle activiteiten op het gebied van baggeren die de komende jaren uitgevoerd moeten worden.

Het beheerplan en de meerjaren kostenraming vormen de basis voor de baggerprojecten die de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Hiermee is de gemeente ‘in control’ en is het watersysteem in de gemeente Zoeterwoude op orde en daarmee veilig.

Opdrachtgever van het project:

Gemeente Zoeterwoude

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

  • Verzamelen informatie (GEO-informatie, baggerhistorie etc.)
  • Inpeilen watergangen
  • Veldwerkzaamheden
  • Opstellen baggerbeheerplan en kostenraming

Looptijd:

2 maandenTop