Bepalen areaal watergangen gemeente Krimpenerwaard

Project Beleids- en beheerplannen

Bepalen areaal watergangen gemeente Krimpenerwaard

Voor dit project wilde de gemeente Krimpenerwaard een overzichtskaart waar naar voren moet komen welke watergangen er bij de gemeente in onderhoud zijn. Niet alle watergangen zijn voor 100% in onderhoud bij de gemeente. Daarom wil de gemeente van deze watergangen een overzicht hebben van het percentage waarvoor de gemeente onderhoudsplichtig is. De Aquanoom kreeg hierbij de opdracht om het areaal te onderhouden watergangen in beeld te brengen en hiervan een overzichtskaart te creëren.

Voor het bepalen van het areaal wordt gebruikgemaakt van een geografisch informatiesysteem, GIS. Hiermee worden van diverse digitale kaarten analyses gemaakt waarbij de onderhoudsplicht per watergang wordt bepaald. Allereerst wordt een concept areaalkaart gemaakt. Dit is het resultaat van een theoretische analyse. Met de opdrachtgever wordt vervolgens gekeken welke uitzonderingen er in de praktijk zijn. Uiteindelijk wordt er na het bespreken van deze uitzonderingssituaties een definitieve kaart gemaakt waarna het definitieve areaal vastgesteld wordt. Zo beschikt de gemeente over een nauwkeurig vastgesteld areaal. Dit vormt de basis voor het bepalen van de onderhoudsmaatregelen en kosten voor optimaal oppervlaktewater beheer.

Opdrachtgever van het project:

Gemeente Krimpenerwaard

Werkzaamheden die vallen binnen dit project:

  • Verzamelen van kaarten en digitale informatie
  • Samenvoegen informatie tot concept overzichtskaart
  • Overleg met waterschappen en opdrachtgever
  • Vaststellen definitieve overzichtskaart

Looptijd:

April – september 2020Top