Opstellen waterbeheerplan gemeente Schiedam

Project Beleids- en beheerplannen

Opstellen waterbeheerplan gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam heeft een aanzet gemaakt om te komen tot een waterbeheerplan. Hiervoor is de uitgangspuntennotitie ‘Van ambitie naar realisatie’, de quickscan duikers en een programmabegroting voor de Kadernota februari 2017 opgesteld. Schiedam en De Aquanoom hebben vervolgens samen een plan van aanpak voor de realisatie van het waterbeheerplan opgesteld. De gemeente heeft ervoor gekozen om dit plan in 2017 in samenwerking met De Aquanoom uit te voeren.

waterplanfoto
waterplanfoto 2

Onderdelen (te nemen stappen) gezamenlijk plan van aanpak:

1. Uitwerken ambitieniveau voor het waterbeheer op basis van wetgeving, bestaand beleid en wensen van afdeling Beheer.
2. Vaststellen van het areaal per beheersoort als basis voor volgende stappen.
3. Uitwerken van functies en functie-eisen en/of normen.
4. Uitwerken toetsingscriteria voor visuele inspectie en/of schouw.
5. Opstellen streefbeelden.
6. Systeemanalyse van de objecten per beheersoort: vaststellen welke objecten bij een beheersoort horen, uit welke onderdelen de objecten bestaan en wat de kritieke onderdelen zijn.
7. Uitwerken interventieniveaus (ingrijpmomenten). Voor het vaststellen van interventieniveau is inzicht nodig in de mogelijk optredende risico’s bij falen. Daarom wordt ook een risicoanalyse gedaan in deze stap.
8. Per (kritiek) onderdeel wordt een onderhoudsstrategie bepaald (storingsafhankelijk, toestandsafhankelijk of gebruiksafhankelijk).
9. Per object worden beheermaatregelen uitgewerkt: het onderhoud aan de objecten wordt beschreven, er wordt een frequentie bepaald en de intensiteit wordt uitgewerkt,
10. Opstellen monitoringsplan voor alle beheersoorten. Dit betreft een beschrijving van alle benodigde (wettelijke) inspecties en schouwen.
11. Opstellen meerjarenbegroting voor alle beheersoorten op objectniveau.
12. Uitwerken beheerproces en communicatieproces.
13. Uitwerken organisatie en gegevensbeheer.

Looptijd:

Juni – oktober 2017

Collega’s over dit project

“We helpen de gemeente Schiedam met het verwoorden van hun ambities en keuzes als het gaat om waterbeheer. Door met een stappenplan te werken en haalbare doelen te stellen, is het mogelijk om in vrij korte tijd veel te bereiken. In het proces werken de medewerkers van de gemeente op strategisch, tactisch en operationeel samen om het waterbeheer tot een hoger planmatig niveau te brengen. Het is zeer leuk en interessant om vanaf het begin van dit proces een bijdrage te mogen leveren.”


Top