Activiteit

Quickscan flora & fauna

Heeft u plannen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan oevers of watergangen? Dan bent u verplicht om rekening te houden met beschermde planten- en diersoorten zoals genoemd in de Flora- en faunawet. Met de quickscan flora en fauna van adviesbureau De Aquanoom voorkomt u wettelijke overtredingen.

Onze aanpak

Tijdens de quickscan flora & fauna inventariseren we vooraf welke beschermde soorten flora en fauna mogelijk voorkomen in het gebied waarin de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Op basis daarvan onderzoeken we:

-welke effect de onderhoudswerkzaamheden hebben op de beschermde soorten;
-welke maatregelen er kunnen worden genomen om negatieve effecten op de beschermde flora en fauna te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken;
-of het noodzakelijk is om een ontheffing van de Flora- en faunawet aan te vragen.

De quickscan bestaat uit drie onderdelen: een bureaustudie, een veldinspectie en een rapportage met een toelichting, vervolgstappen en aanbevelingen.

Joris over de quickscan flora & fauna:

“Opdrachtgevers vragen ons om het uitvoeren van een quickscan flora & fauna vanwege onze kennis van het aquatische milieu in combinatie met onze kennis van het vervolgtraject, de uitvoeringswerkzaamheden. Daardoor kunnen we snel inschatten in hoeverre bepaalde noodzakelijke beschermingsmaatregelen haalbaar zijn in de uitvoering. Indien nodig zoeken we naar alternatieve oplossingen die we ook direct opnemen in de quickscan.”
Top